DOŚWIADCZENIE I DOROBEK AUTORA

Dorobek naukowy, dydaktyczny i rozwojowy.

Doświadczenie zawodowe:
od 2005 – praca na stanowisku nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Humanistyczny.
2004-2005 – praca na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie;
2002-2005 – praca na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego w Fundacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkole Języków Obcych Eurotekst;

Odznaczenia:

– 2017 r. odznaczenie Medalem Brązowym „Za Długoletnią Służbę za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”.
– 2012 r. – Nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za wybitne osiągnięcia naukowe.

Publikacje naukowe i dydaktyczne

Podręczniki:

Podręcznik do nauki języka rosyjskiego na poziomie B2 / C1: Дискуссия, Łódź 2018, 160 str.

Podręcznik do nauki języka rosyjskiego na poziomie B2+: Język rosyjski w biznesie dla średnio zaawansowanych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2007, 2008, 2011, 200 str.

Monografia:

Пути постижения святости в прозаическом наследии Бориса Зайцева (1922-1972), Lublin 2012,  387 str.

 

Redakcja językowa oraz korekta monografii:

А. Миронович, Судьбы Православной церкви в Белоруссии и Польше, Lublin 2013, 198 str.

Recenzje-omówienia:

 1. Recenzja-omówienie monografii B. Wegnerskiej, Prawosławie rosyjskie w kontekście prozy emigranta I fali uchodźstwa rosyjskiego Borysa Zajcewa, „Roczniki Humanistyczne TN KUL. Seria: Słowianoznawstwo”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 198-205.
 2. Recenzja-omówienie monografii M. Sidor, Rosja i jej duchowość. Proza „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej, „Roczniki Humanistyczne TN KUL. Seria: Słowianoznawstwo”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 200-206.

Artykuły oddane do druku:

 1. Художественно-документальная проза Светланы Алексиевич на примере книги «Цинковые мальчики». «Страх человечнее смелости», „Lublin studies in modern languages and literature”, 38 (1), 2018, HTTP://WWW.LSMLL.UMCS.LUBLIN.PL red. J. Krajka, J. Knieja, Lublin, [w druku].
 2. Антитеодицея в антиутопическом романе Д. Глуховского «Будущее», „Annales Neophilologiarum”, nr 12, Szczecin, [w druku].
 3. Страх перед смертью в повести Леонида Ржевского «показавшему нам свет», [w:] Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku. Kulturowe zbliżenia i miejsca wspólne, oddziaływanie i podrzucenie, Lublin, [w druku].
 4. Религиозный дискурс на примере повести И. Пятницкой „Пима Солнечный”, [w:] Antropologia przyszłości. Literackie obrazy futurologiczne na przestrzeni dziejów, Białystok, [w druku].
 5. Роль и статус женщины в исламском мире на примере Юлии Сысоевой „Бог не проходит мимо”, red. A. Woźniak „Roczniki Humanistyczne TN KUL. Seria: Słowianoznawstwo”, Wydawnictwo KUL, Lublin, [w druku].
 6. Идея Святой Руси как духовный стержень русского этноса. Поиск неполитического смысла, [w:] Православный ученый в современном мире, Воронеж, [w druku].

Artykuły opublikowane:

 1. Теоцентрический мир в повести Ирины ПятницкойКисельные берега, „Studia Wschodniosłowiańskie, Tom 17, Białystok 2017, s. 35-47.
 2. Tematyka hagiograficzna i idea świętości staroruskiej w twórczości Borysa Zajcewa, „Forum teologiczne”, t. XVIII, Olsztyn 2017, s.49-61.
 3. Поликультурное пространство художественного текста, red. A. Woźniak „Roczniki Humanistyczne TN KUL. Seria: Słowianoznawstwo”, tom LXIV, z. 7, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 95-107.
 4. Свидетельство правды в книге Бориса ШиряеваНеугасимая лампада, [w:] Prawda i kłamstwo. Problematyka. Interpretacje. Konteksty, red. D. Szymonik, W. Krupowies, Siedlce – Bańska Bystrzyca 2016, s. 331-345.
 5. Перевод «с листа» как самостоятельный вид перевода или как одна из техник при обучении устному переводу, [w:] Język rosyjski w przestrzeni komunikacyjnej, red. R. Rybicka, S. Szaszkowa, Lublin 2016, s. 109 – 121.
 6. Смысловое поле концептов „святость” и „страстность” в романе Бориса Зайцева Золотой узор, [w:] Słowianie na emigracji: literatura – kultura – język, red. naukowa B. Kodzis, M. Giej, Opole-Racibórz 2015, c. 363-373.
 7. Святостьистрастностькак свет и тьма на примере героев Бориса Зайцева и Ивана Шмелева (Золотой узор и Пути небесные), [w:] Światło i ciemność w literaturze, kulturze i sztuce: od antyku do współczesności, red. D. Szymonik, A. Borkowska, Siedlce-Bańska Bystrzyca 2015, s. 101-117.
 8. Формирование навыков и умений „креативного письма” у студентов филологических и неофилологических направлений, [w:] Lublin studies in modern languages and literature”, 39(2), red. J. Krajka, J. Knieja, Lublin 2015, c. 142-153.
 9. Мотив Путей Господних на примере повести Ирины Пятницкой „Пима Солнечный”, red. A. Woźniak „Roczniki Humanistyczne TN KUL. Seria: Słowianoznawstwo”, t. LXIII, z. 7, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, c. 83-96.
 10. Мифологемысвятостьистрастностьв женском и мужском началах (роман Ивана Шмелева Пути небесные), red. A. Woźniak „Roczniki Humanistyczne TN KUL. Seria: Słowianoznawstwo”, t. 7, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, c. 133-147.
 11. Смысловое поле концептасвятостьна примере эмигрантского творчества Б. Зайцева, [w:] Słowa i rzeczy w języku i literaturze, „Colloquia studia minora”, tom monograficzny pod red. J. Siepietowskiej i W. Sienkiewicza, Siedlce 2014, s. 77-89.
 12. Библейский контекст в тетралогии Зайцева Путешествие Глеба, „Lublin studies in modern languages and literature”, 38 (1), 2014, HTTP://WWW.LSMLL.UMCS.LUBLIN.PL red. J. Krajka, J. Knieja, Lublin 2014, s. 65-76.
 13. Идея святости в системе религиозно-философских воззрений, czasopismoElpis”, , red. ks. M. Ławreszuk, t.16, Białystok 2014, s. 61-74.
 14. Пути воцерковления личности в духовной прозе Александра Сегеня „Поп” и „Закаты”, [w:] Православный ученый в современном мире, red. Г. Заридзе, Воронеж 2014, s. 359-368.
 15. Женский субъект и концепция женской субъективности на примере произведений Н. Берберовой и Н. Тэффи, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, red. W. Supa, Białystok 2013, s. 153-167.
 16. Неожитийная проза Бориса Зайцева (Сердце Авраамия, Алексей Божий человек), “Studia i Szkice Slawistyczne” XII, red. Maria Giej, Opole 2013, s. 43-52.
 17. Образ пастыря в произведении Александра Сегеня „Поп”, red. A. Woźniak „Roczniki Humanistyczne TN KUL. Seria: Słowianoznawstwo”, tom LIX, zeszyt 7, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 191-204.
 18. Od Bunina do Sołżenicyna. Zarys literatury emigracyjnej, [w:] Wprowadzenie do Studiów wschodnioeuropejskich, cz. 3: Rosja, red. Antoni Mironowicz, Lublin 2013, s. 153-171.
 19. Древо жизни как состоявшаяся святость. (Б. Зайцев, Путешествие Глеба), [w:] Православный ученый в современном мире: проблемы и пути их решения, red. О. Алейников, О. Бердникова, Воронеж 2013, s. 304-310. (współautorstwo – Aleksy Kucy).
 20. Духовный реализм в романе Ю. Сысоевой „Бог не проходит мимо”, [w:] Православный ученый в современном мире: проблемы и пути их решения, red. В. Воронцеов, А. Глазева, Воронеж 2013, s. 42-54.
 21. „„Женское письмо” на примере Н. Берберовой и Н. Тэффи. Как и о чем писали писательницы-эмигрантки? [w:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Recepcja. Estetyka, red. A. Woźniak, Lublin 2013, s. 205-219.
 22. Эмиграция глазами Нины Берберовой (по книге Курсив мой), [w:] Epoka a Literatura i języki w Słowiańszczyźnie Wschodniej, red. A. Ksenicz, P. Stasińska, Zielona Góra 2013, s. 141-151.
 23. „Святая простота” и „грешная премудрость” в романе И. Шмелева „Пути небесные”. Переплетение двух сфер – профанной и сакральной, [w:] Русистика и современность в литературоведческих исследованиях, red. Z. Czapiga, K. Prus, Rzeszów 2013, s. 33-44.
 24. The Notion of Holy Rus`as the Spiritual Core of Russian Ethnos – Return to the Lost Meaning, [w:] Obrazy Rosji I Rosjan w Polsce XIX-XXI wieku, red, E. Kirwiel, E. Maj, Lublin 2012, s. 119-125. (współautorstwo – Aleksy Kucy).
 25. Образ русского святого в произведении Б. Зайцева „Преподобный Сергий Радонежский”, „Neophilologica Podlasiensia”, Siedlce 2011, s. 77-95.
 26. Тайна и таинственность как феномен „женского” в творчестве Н. Берберовой, red. A. Woźniak, „Roczniki Humanistyczne TN KUL. Seria: Słowianoznawstwo”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 25-39.
 27. Религиозное возрождение русской эмиграции, „Annales Neophilologiarum” 5, red. B. Kędzia-Klebeko, E. Tierling-Śledź, Szczecin 2011, s. 41-59.
 28. Концепт любви на примере женских образов Б. Зайцева, [w:] Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka,  red.  K. Lucyński, Kielce 2011, s. 283-289.
 29. Kluczowe aspekty organizacji przedmiotu – tłumaczenie konsekutywne, Nauczanie języka rosyjskiego filologii rosyjskiej, red. H. Rycyk-Sztajdel, Lublin 2010, s. 81-87. (współautorstwo – Aleksy Kucy).
 30. Освобождение в красоте как стремление к святости (Путешествие Глеба), [w:] Słowianie Wschodni na emigracji: literatura, język, kultura, tom pokonferencyjny, Opole 2009, s. 197-205.
 31. Духовный реализм в творчестве Бориса Зайцева (На основании романа „Дом в Пасси”), [w:] История и современность в русской литературе, red. K. Prus, Rzeszów 2009. s. 99 – 110.
 32. Духовная эволюция личности (на основе романа „Золотой узор”), [w:] „Roczniki Humanistyczne TN KUL. Seria: Słowianoznawstwo”, z. 7,  2008, s. 11-25.
 33. Праведный сын земли pусской, [w:] Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi, red. A. Ksenicz, P. Stasińska, Zielona Góra 2008, s. 69-83.
 34. Монастырские темы в творчестве Бориса Зайцева, [w:] Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie i językowe, Białystok 2008, s. 282-295.
 35. Funkcjonowanie anglicyzmów w języku rosyjskim, [w:] Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języków obcych, Chełm 2007, s. 159-166. (współautorstwo – Aleksy Kucy).
 36. Scenariusz lekcji z języka rosyjskiego, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2005, (www.wsip.com.pl).
 37. Образ юродивого в произведениях А. РемизоваНеуемный бубениПруд”, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IV Literaturoznawstwo, red. Ewa Komorowska, Szczecin 2003, s. 118-126.
 38. Концепция дионисийства и безумия на основе романа Ф. СологубаМелкий бес”, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze III,  red. Ewa Komorowska, Szczecin 2002, s. 301-307.

Udział w konferencjach naukowych:

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Język rosyjski: Glottodydaktyka i dydaktyka tłumaczenia”. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Języka Rosyjskiego (Wydział Lingwistyki Stosowanej) i Zakład Semiotyki Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. (17-18 maja, 2018 r.). Temat referatu: „Дискуссия” – проект нового пособия по русскому языку как иностранному (В2-С1).
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa-metodyczna z cyklu „Języki słowiańskie na neofilologiach i innych kierunkach studiów”. Konferencja została zorganizowana przez Pracownię Glottodydaktyki Języków Słowiańskich oraz Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (13-14 listopada, 2017 r.). Temat referatu: «Человекзаложник денег!» – scenariusz cyklu zajęć dla studentów II stopnia.
 3. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku. Kulturowe zbliżenia i miejsca wspólne, oddziaływanie i podrzucenie, Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Literatury Rosyjskiej (Instytut Filologii Słowiańskiej KUL) w Lublinie (25-26.06.2017), Temat referatu: Страх перед смертью в повести Леонида Ржевского «показавшему нам свет».
 4. XX II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Między sacrum a profanum – święci w kulturze. Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (7-9.11.2016). Temat referatu: Fenomen świętości w twórczości B. Zajcewa.
 5. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Antropologia przyszłości. Literackie obrazy futurologiczne na przestrzeni dziejów. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej – Uniwersytet w Białymstoku (22-23 września 2016 r.). Temat referatu: Религиозный дискурс на примере повести И. Пятницкой „Пима Солнечный”.
 6. XVII Międzynarodowa naukowa konferencja glottodydaktyczna pt. Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach. Konferencja została zorganizowana przez Pracownię Glottodydaktyki Języków Słowiańskich oraz Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (16-17 października, 2015 r.). Temat referatu: Перевод «с листа» как самостоятельный вид перевода или как одна из техник при обучении устному переводу.
 7. Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Prawda i kłamstwo w literaturze, kulturze i sztuce,(17-18 września 2015 r). Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Temat referatu: Свидетельство правды в книге Бориса Ширяева «Неугасимая лампада».
 8. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Kultura. Historia, (Białystok- Supraśl 14-15 maja 2015 r.). Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Językoznawstwa Historycznego IFW, Instytut Filologii Polskiej, Akademie Supraską. (udział zaoczny) Temat referatu: „Теоцентрический мир в повести Ирины Пятницкой „Кисельные берега”.
 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kryzys literatury na uniwersytecie? Literatury słowiańskie w kształceniu filologów. Tradycje, teraźniejszość i wyzwania przyszłości”. (28-29 maja 2015 r.) Konferencja została zorganizowana przez Instytut Filologii Słowiańskiej KUL. Temat referatu: Поликультурное пространство художественного текста.
 10. I Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Światło i ciemność w literaturze, kulturze i sztuce: od antyku do współczesności(24-25 września 2014 r). Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Temat referatu: „Святость” и „страстность” как свет и тьма на примере героев Бориса Зайцева и Ивана Шмелева (Золотой узор и Пути небесные)
 11. III Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Православная цивилизация и вызовы современного общества”. (16 października 2014). Konferencja została zorganizowana przez Państwowy Uniwersytet w Woroneżu. Temat referatu: Пути воцерковления личности в духовной прозе Александра Сегеня (Поп и Закаты).
 12. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Słowianie na emigracji: literatura – kultura – język” (23-24 września 2014 r.). Konferencja została zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Temat referatu: Смысловое поле концептовсвятостьистрастностьв романе Бориса Зайцева Золотой узор.
 13. I Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „SŁOWA I RZECZY W JĘZYKU I LITERATURZE” (3-4 czerwca 2013 r). Seminarium zostało zorganizowane przez Katedrę Filologii Rosyjskiej i Komparatystyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Temat referatu: Смысловое поле концепта святость на примере эмигрантского творчества Б. Зайцева.
 14. I Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Православный ученый в современном мире: проблемы и пути их решения (14-16 listopada 2012). Konferencja została zorganizowana przez Państwowy Uniwersytet w Woroneżu. Temat referatu: Древо жизни как состоявшаяся святость. (Б. Зайцев, Путешествие Глеба).
 15. XV Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Русистика и современность” (27-28 września 2012). Konferencja została zorganizowana przez Instytut Filologii Słowiańskiej – Uniwersytet Rzeszowski. Temat referatu: Святая простотаигрешная премудростьв романе И. ШмелеваПути небесные”. Переплетение двух сферпрофанной и сакральной.
 16. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „W kręgu problemów antropologii literatury (Świat człowieka w literaturze: metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej) „ (20- 22 września 2012). Konferencja została zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej – Uniwersytet w Białymstoku. Temat referatu: Женский субъект и концепция женской субъективности на примере произведений Н. Берберовой и Н. Тэффи.
 17. XV Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne pt. „Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego” (26-27 maja 2011 r.). Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Neofilologii.
 18. VII Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Język, literatura i kultura w XXI wieku – teoria i praktyka” (20-21 września 2010 r). Konferencja została zorganizowana przez Instytut Filologii Rosyjskiej w Kielcach. Temat referatu: Концепт любви на примере женских образов Б. Зайцева.
 19. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Słowianie Wschodni na emigracji: literatura, język, kultura” (22-23 września 2009). Konferencja została zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Temat referatu: Освобождение в красоте как стремление к святости (Путешествие Глеба).
 20. XI Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Русистика и современность” (26-27 września 2008). Konferencja została zorganizowana przez Instytut Filologii Słowiańskiej – Uniwersytet Rzeszowski. Temat referatu: Духовный реализм в творчестве Бориса Зайцева (На основании романа „Дом в Пасси”).
 21. II Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe” (24- 25 września 2007). Konferencja została zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej – Uniwersytet w Białymstoku. Temat referatu: Монастырские темы в творчестве Бориса Зайцева (Книги путевых очерков „Валаам” и „Афон”).
 22. XIII Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne pt. „Literatura i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego” (30-31 maja 2007). Sympozjum zostało zorganizowane przez Instytut Neofilologii – Uniwersytet Zielonogórski. Temat referatu: Праведный сын Pусской Земли. Повесть Бориса Зайцева „Преподобный Сергий Радонежский”.
 23. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języków obcych” (25-26 czerwca 2007). Konferencja została zorganizowana przez Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Temat referatu: Funkcjonowanie anglicyzmów w języku rosyjskim.
 24. Konferencja naukowa pt. „Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach” (11-12 czerwca 2007). Konferencja została zorganizowana przez Pracownie Glottodydaktyki Języków Słowiańskich przy Instytucie Filologii Słowiańskiej (UMCS). Temat referatu: Kształtowanie kompetencji językowej i komunikacyjnej na przykładzie projektu „Rosyjski w biznesie”.
 25. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku” (11-13 września 2006 r.). Konferencja została zorganizowana przez PTN w Krakowie. Temat referatu: Kluczowe aspekty organizacji przedmiotu – tłumaczenie konsekutywne.
 26. IV Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Świat Słowian w języku i kulturze” (2003). Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Slawistów przy Instytucie Filologii Słowiańskiej – Uniwersytet Szczeciński. Temat referatu: Образ юродивого в произведениях А. Ремизова „Неуемный бубен” и „Пруд”.
 27. III Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Świat Słowian w języku i kulturze” (2002). Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Slawistów przy Instytucie Filologii Słowiańskiej – Uniwersytet Szczeciński. Temat referatu: Концепция дионисийства и безумия на основе романа Ф. Сологуба „Мелкий бес”.

Pełnione funkcje:
– do 2017 r. – wypromowanie 12 licencjatów i 5 magistrów z wynikiem „5”.
– od 2015 r. – inicjator i organizator corocznego konkursu „Czytamy prozę rosyjską” oraz corocznych „Angielsko-rosyjskich zawodów językowych” dla studentów II stopnia studiów magisterskich Lublina.
– od 2014 – kierownik Sekcji Rosyjskiej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UMCS;
– od 2013 r. – koordynator rekrutacji cudzoziemców na kierunek Lingwistyka Stosowana UMCS.
– od 2013 – redaktor językowy tekstów rosyjskich w czasopiśmie “Lublin Studies in Modern Languages and Literature”;
– 2011 – członek Jury w komitecie Okręgowym Olimpiady Języka Rosyjskiego w Województwie Lubelskim;
– 27 maja 2017 r. – członek komitetu naukowego interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Dźwięk „r” w języku”, Lublin;
– 21 października 2017 r. – członek komitetu naukowego interdyscyplinarnej konferencji naukowej „O znaczeniu wieloznaczności w języku i życiu człowieka”, Lublin;

– 17 maja 2018 r. – członek komitetu naukowego interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Dydaktyka i wartości: nauczyciel sprawiedliwy”.

Stopnie i tytuły:
– Doktorat
Dziedzina: nauki humanistyczne;
Dyscyplina: literaturoznawstwo;
Specjalności: literaturoznawstwo słowiańskie, rosyjska myśl filozoficzno-religijna;
Data uzyskania stopnia:15/09/2010;
Tytuł pracy: Świętość i święci w dyskursie kulturowym rosyjskiej diaspory. Proza Borysa Zajcewa (1922-1972);
Instytucja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Humanistycznych.

Badania naukowe prowadzone w kilku aspektach:

 1. Emigracyjna literatura rosyjska XX wieku (I i II fala emigracji rosyjskiej);
 2. Religijny i egzystencjalny kontekst literatury rosyjskiej (B. Zajcew, I. Szmielow, I. Bunin, J. Sysojewa, A. Siegień);
 3. Kobiecy wariant literatury emigracyjnej „pierwszej fali”; Koncepcja kobiecości w ujęciu wybranych pisarek (N. Berberowa, N. Teffi);
 4. Dokumentalna proza S. Aleksijewicz;
 5. Myślenie i pisanie kreatywne (glottodydaktyka);
 6. Tłumaczenie avista jako rodzaj tłumaczenia symultanicznego.

Prowadzone zajęcia:

Praktyczne ćwiczenia receptywno-dyskursywne na studiach I i II stopnia
Praktyczne ćwiczenia kompozycyjne
Praktyczna fonetyka w komunikacji
Tłumaczenie avista
Tłumaczenie konsekutywne
Tłumaczenie tekstów ogólnych
Tłumaczenie tekstów fachowych
Historia literatury rosyjskiej
Realioznawstwo
Seminarium dyplomowe